Regulamin

Regulamin Polish Bike Tour

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Polish Bike Tour (dalej: “regulamin”) określa zasady uczestnictwa we wszelkich  wydarzeniach sportowych organizowanych przez MAOS SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach 40-690,  przy ul. Tadeusza Kościuszki 341 / 2 , (dalej “Organizator”); w szczególności w poszczególnych edycjach rajdów rowerowych w ramach Polish Bike Tour (dalej: “PBT”); oraz zawiera postanowienia dotyczące sklepu internetowego.

 2. W celach marketingowych, promocyjnych oraz w mediach społecznościowych Organizatora w stosunku do poszczególnych edycji rajdów rowerowych używa się określenia “Polish Bike Tour”. 

 3. Nazwa “Polish Bike Tour” podlega ochronie prawnej.

 4. Stroną internetową Organizatora, promującą Polish Bike Tour oraz prowadzącą sprzedaż Pakietów Startowych (dalej: “pakiet”) uprawniających do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Organizatora jest strona:  www.polishbiketour.pl. Działania promocyjne Organizator prowadzi również w mediach społecznościowych, z wyłączeniem sprzedaży pakietów. 

 5. Stwierdzenie nieważności danego zapisu regulaminu nie wpływa na ważność oraz skuteczność innych zapisów regulaminu.

 6. Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku braku akceptacji zmiany regulaminu, Uczestnik, który zakupił pakiet zobowiązany jest powiadomić Organizatora o tym fakcie. Brak akceptacji zmian w regulaminie jednoznaczny jest z brakiem możliwości wzięcia aktywnego udziału w wydarzeniach sportowych, w szczególności w poszczególnych edycjach PBT oraz nie rodzi względem Organizatora żadnych roszczeń, w szczególności o zwrot kosztów za pakiet oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w PBT.

 7. Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji zapisów oraz pojęć w niniejszym regulaminie. Interpretacja jest wiążąca dla Uczestnika oraz osób trzecich. 

 8. Dodatkowe pytania dotyczące regulaminu można uzyskać pod adresem e-mailowy: [email protected]

 § 2 Organizator

 1. Organizatorem wydarzeń sportowych, w szczególności poszczególnych edycji rajdów rowerowych w ramach PBT jest MAOS SPORT Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach  40-690 przy ul. Tadeusza Kościuszki 341 / 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS): 0000874703, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP: 6312694843, REGON: 38774091000000. 

 

§ 3 Uczestnictwo oraz Pakiet Startowy

 1. Uczestnikiem wydarzeń sportowych organizowanych przez Organizatora, w szczególności w poszczególnych edycjach PBT może być wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego wydarzenia sportowego ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (Uczestnik).

 2. Udział w każdym wydarzeniu sportowym organizowanym przez Organizatora, w szczególności w poszczególnych edycjach PBT jest całkowicie dobrowolny.

 3. Warunkiem do aktywnego udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Organizatora oraz w szczególności w poszczególnych edycjach PBT jest zakup odpowiedniego pakietu. 

 4. Aktualna cena pakietów na poszczególne etapy PBT dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.polishbiketour.pl

 5. Uczestnik może nabyć pakiety na poszczególne etapy PBT. 

 6. Jedna osoba fizyczna może nabyć jeden pakiet na poszczególny etap. Organizator wyłącza możliwość zakupu pakietu na rzecz osoby trzeciej jak również przekazania lub odsprzedania go innej osobie. Zakup pakietu na rzecz osoby trzeciej nie upoważnia osoby dokonującej zakupu do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 

 7. Aktywny udział w każdym wydarzeniu sportowym organizowanym przez Organizatora, w szczególności w poszczególnych edycjach PBT jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z aktualnymi postanowieniami niniejszego regulaminu, którego aktualna treść dostępna jest pod adresem www.polishbiketour.pl/regulamin; założeniu konta Uczestnika na stronie www.polishbiketour.pl ; złożeniu wymaganych zgód oraz oświadczeń.

 8. Fizyczne przybycie Uczestnika na miejsce rozpoczęcia danego wydarzenia sportowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zapoznał się on z aktualną treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania pod rygorem wykluczenia Uczestnika z danego wydarzenia sportowego. 

 9. Fizyczne przybycie Uczestnika na miejsce rozpoczęcia danego wydarzenia sportowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zapoznał się z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w szczególności, że znane mu są:

 • zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

 • wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;

 • Przepisy dotyczące ruchu pieszych, pojazdów, zasady włączania się do ruchu. 

 1. W razie gdy Organizator stwierdzi uporczywe oraz celowe naruszanie postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika lub osoby trzecie, Organizator zastrzega możliwość czasowego wykluczenia z wszelkich wydarzeń sportowych organizowanych w przyszłości. 

 2. Uczestnik biorący udział w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Organizatora, w szczególności w poszczególnych edycjach PBT oświadcza, że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność oraz oświadcza, że w chwili startu nie występują u niego żadne przeciwwskazania o charakterze medycznym oraz zdrowotnym; jak również oświadcza, że stan jego samopoczucia na dzień rozpoczęcia wydarzenia sportowego według subiektywnej oceny Uczestnika nie wskazuje na możliwość wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, które spowodowałyby bezpośrednie narażenie życia lub zdrowia Uczestnika. Wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe po uczestnictwie w wydarzeniu sportowym nie rodzą odpowiedzialności Organizatora względem Uczestnika. Udział w PBT powinny brać wyłącznie osoby o bardzo dobrej kondycji fizycznej.

 3. Uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie podczas startu wydarzeń sportowych jak również w ich trakcie dokument potwierdzający jego tożsamość. W szczególności takim dokumentem jest dowód osobisty lub paszport. 

 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

 5. Uczestnik zobowiązany jest pokonać poszczególne etapy PBT samodzielnie bez jakichkolwiek form pomocy od osób trzecich. Zawodnik zobowiązany jest pokonać trasę na rowerze napędzanym siłą mięśni. Zabronione jest korzystanie z rowerów elektrycznych oraz rowerów posiadających silnik spalinowy.

 6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny roweru, którego będzie używał w ramach uczestnictwa, w szczególności rower musi spełniać wymogi przewidziane przez odrębne przepisy prawa dla przemieszczania się takiego typu pojazdu po drogach jako użytkownik ruchu drogowego. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny roweru. 

 7. Podczas aktywnego uczestnictwa w poszczególnych etapach PBT Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń Organizatora, osób uprawnionych do zabezpieczenia wydarzenia sportowego, a także stosować się do poleceń uprawnionych organów, w szczególności poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy policji jak i kierującego ruchem.

 8. Dokonując zakupu pakietu, Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w wydarzeniu sportowym. Uczestnik oświadcza również, że ma świadomość, że PBT jest wydarzeniem o podwyższonym ryzyku zdrowotnym oraz może on doznać uszczerbku na zdrowiu wskutek aktywnego uczestnictwa. Uczestnik oświadcza, że z tego tytułu nie będzie miał roszczeń w stosunku do Organizatora oraz współuczestników.

 9. Dokonując zakupu pakietu, Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w związku z aktywnym uczestnictwem w wydarzeniu sportowym.

 10. Organizator zastrzega możliwość odwołania organizowanych wydarzeń sportowych w szczególności poszczególnych edycji PBT z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w związku niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników. 

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z wszelkimi zdarzeniami w ruchu drogowym wynikłymi z niewłaściwego zachowania się uczestników ruchu drogowego, w tym zachowania Uczestnika. 

§ 4 Cele Polish Bike Tour

 1. Celem PBT jest organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu wyczynowego (skierowanego w głównej mierze do amatorów), mającego na celu popieranie i propagowanie wszelkich przejawów aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia, popularyzacji kolarstwa długodystansowego, które wymaga od Uczestnika: 

 • umiejętności ruchowych z wielu dziedzin aktywności fizycznej;

 • chęci rywalizacji oraz współpracy;

 • wzmożonego wysiłku fizycznego.

§ 5 Ogólna charakterystyka rajdów w ramach Polish Bike Tour

 1. Polish Bike Tour to ultramaratony rowerowe na dystansach od 200 do 3200 km bez pomocy z zewnątrz. Organizator nie zapewnia noclegów, jedzenia czy picia na trasie. Możliwość noclegów jest na rajdzie Jura 3x200.  Czas przejazdu liczony jest od startu do zameldowania się na mecie. Potwierdzeniem ukończenia etapu będzie zapis trasy Uczestnika w formacie gpx.  

 

§ 6 Termin rozpoczęcia i limity czasowe

 1. Uprzednio przed rozpoczęciem danej edycji PBT, Organizator będzie aktualizował postanowienia niniejszego paragrafu.

 2. IV edycja Polish Bike Tour rozpocznie się w dniu 16 marca 2023 r. 

 3. Terminy rajdów zgodnie z informacjami zawartymi w opisie rajdów na stronie www.polishbiketour.pl

 4. Limity czasowe na pokonanie poszczególnych rajdów zgodnie z informacjami zawartymi w opisie rajdów na stronie www.polishbiketour.pl

 5. Uczestnik zobowiązany jest pokonać wskazaną trasę danego etapu w określonym czasie. Nie dotarcie do mety lub pokonanie trasy po upływie określonego czasu skutkuje nie sklasyfikowaniem Uczestnika w wynikach końcowych. 

§ 7 Trasa poszczególnych edycji

 1. Uprzednio przed rozpoczęciem danej edycji PBT, Organizator będzie aktualizował postanowienia niniejszego paragrafu.

 2. Organizator zapewnia Uczestnikowi plik w formacie .GPX zawierający trasę, którą Uczestnik zobowiązany jest się kierować w dojeździe do mety. Uczestnik pobiera plik GPX na własne urządzenie nawigacyjne.

 3. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności sytuacji pogodowej, zmian prawnych w stosunku do nieruchomości, niemożliwe jest pokonanie trasy wskazanej w pliku w formacie .GPX, Uczestnik zobowiązany jest odnaleźć najszybszą, bezpieczną trasę umożliwiającą Uczestnikowi powrót do trasy wskazanej w pliku w formacie .GPX. Uczestnik poruszając się po trasie nie wskazanej w pliku GRX w celu powrotu na właściwą obowiązany jest zachować szczególną ostrożność oraz działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody Uczestnika spowodowane względem osób trzecich lub też jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestnika. Poza tymi okolicznościami Uczestnik nie może skracać trasy wskazanej w pliku w formacie. GPX.

 4. Szczegółowa trasa poszczególnych etapów oraz terminy rozpoczęcia zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu co najmniej  60 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu trasy oraz błędy w nawigacji GPS wykorzystywanej przez Uczestnika.

 7. Uczestnik może opuścić trasę wskazaną w pliku w formacie .GPX w celach: noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy danego etapu, Uczestnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.

 8. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi urządzenia GPS (nawigacja) , które umożliwi mu odtworzenie pliku w formacie .GPX. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie urządzenie, które umożliwi mu wgranie określonego formatu pliku oraz możliwość faktycznego korzystania z nawigacji GPS. 

 9. Podczas poszczególnych etapów PBT, Organizator monitorował będzie bieżącą pozycję Uczestnika na podstawie otrzymanego urządzenia GPS (tracker), które zapewni Uczestnikowi w ramach wynajmu. Uczestnik zobowiązany jest zwrócić otrzymane urządzenie na mecie danego etapu odesłać je na adres Organizatora nie później niż 4 dni robocze od daty zakończenia imprezy. Brak zwrotu urządzenia, lub zwrot jego w stanie uszkodzonym, skutkować będzie naliczeniem opłaty w wysokości 500 złotych.

 10. W sytuacji, gdy Organizator stwierdzi jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszego regulaminu w związku z pokonywaniem trasy przez Uczestnika, Organizator może zastosować względem danego Uczestnika określone kary według własnego uznania, w tym zdyskwalifikować Uczestnika bez prawa zwrotu środków za zakup pakietu oraz wszelkich innych kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w PBT.

§ 8 Świadczenia

 1. W ramach zakupu Pakietu Startowego na rajd uczestnik otrzymuje świadczenia zgodne z opisem na stronie www.polishbiketour.pl

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, na każdym z etapów PBT.

 2. Pakiety startowe są odbierane przez uczestników w biurze zawodów przed każdym etapem PBT.

§ 9 Ranking PBT i limit Uczestników

 1. Organizator podczas wszystkich etapów PBT prowadzić będzie Ranking Uczestników (dalej: “ranking”).

 2. Każdy etap PBT Posiada swój osobny ranking, jak również cały cykl posiada ranking, który uwzględnia wszystkie etapy (Bałtyk 600, Wschód100, Góry400, Zachód800)

 3. Limit Uczestników na poszczególne etapy PBT zgodnie z informacjami zawartymi w opisie rajdów na stronie www.polishbiketour.pl

§ 10 Bezpieczeństwo, zalecenia oraz wyposażenie

 1. Uczestnik powinien ubezpieczyć się w ramach ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od NNW we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NNW oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem Uczestnika, że nabył we własnym zakresie i na własny koszt wskazane powyżej ubezpieczenia.

 2. Podczas aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Organizatora, w szczególności w poszczególnych edycjach PBT zabroniona jest jazda rowerem pod wpływem alkoholu oraz innych używek lub środków odurzających, które mogą wpłynąć na sprawność psychoruchową oraz możliwość swobodnego, świadomego podejmowania decyzji. 

 3. Uczestnik w trakcie aktywnego uczestnictwa zobowiązany jest dbać o  swoje bezpieczeństwo, a także innych uczestników ruchu drogowego.  

 4. Organizator najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem poszczególnej edycji może opublikować na stronie internetowej Organizatora film dotyczący w szczególności zasad bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. W przypadku gdy taki materiał zostanie opublikowany, Uczestnik zobowiązany jest się z nim uprzednio zapoznać. Aktywne uczestnictwo jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią materiału oraz zobowiązuje się do niego stosować.   

 5. Uczestnik zobowiązany jest być wyposażonym w:

 • sprawny technicznie rower wyposażony w następujące oświetlenie: lampa przód, lampa tył
 • czołówka 
 • folię NRC;
 • gwizdek;
 • bukłak/bidon o pojemności min. 500 ml;
 • bandaż elastyczny, opatrunek jałowy, plastry; 
 • gotówkę (minimum 100 złotych);
 • telefon komórkowy z naładowaną baterią (zalecamy wpisanie numeru Organizatora);
 • powerbank o pojemności min. 10000 mAh (w pełni naładowany)
 •  ładowarkę do urządzeń (oraz kable);
 • kask spełniający wymogi bezpieczeństwa;
 • urządzenie GPS (tracker) zapewnione przez Organizatora w celu śledzenia pozycji Uczestnika (Uczestnik musi zapewnić we własnym zakresie, żeby urządzenie było bez przerwy naładowane, a w sytuacji, gdy urządzenie się rozładuje zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Organizatora);
 • urządzenie GPS (nawigacja) zapewnione przez Uczestnika we własnym zakresie, z wgranym plikiem w formacie .GPX.

§ 11 Sklep internetowy oraz zakup Pakietów Startowych

 1. Zakup Pakietu Startowego odbywać się będzie za pośrednictwem strony www.polishbiketour.pl i jest to jedyna możliwość dokonania zakupu pakietu. 

 2. Cena pakietu dla poszczególnych etapów PBT, jak również pakietu obejmującego wszystkie etapy będzie dostępna na stronie www.polishbiketour.pl

 3. Jedyną dostępną formą płatności są formy płatności oferowane przez Przelewy24, za pośrednictwem systemu płatności, który dostępny będzie na stronie www.polishbiketour.pl

 4. Do dokonania zakupu pakietu niezbędne jest założenie konta w serwisie obsługującym sklep internetowy PBT.

 5. Uczestnik chcący założyć konto w serwisie www.polishbiketour.pl, powinien się zapoznać z niniejszym regulaminem oraz dokumentem Polityka prywatności oraz je zaakceptować. Dokonanie zakupu pakietu startowego jednoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 

 6. Limit sprzedaży pakietów, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie rajdów na stronie www.polishbiketour.pl

 7. Po sprzedaży wyznaczonej puli ust. 6 niniejszego paragrafu, Organizator zawiesi możliwość zakupu pakietów w większej ilości.

 8. W sytuacji, gdy wszystkie pakiety zostaną wyprzedane, a jakikolwiek Uczestnik skutecznie zrezygnuje z udziału, Organizator zastrzega możliwość ponownego uzupełnienia puli oraz rozpoczęcia sprzedaży pakietów, do limitów określonych powyżej.

 9. Maksymalnie do 28.02.2023 na stronie www.polishbiketour.pl uruchomiona zostanie sprzedaż możliwości skorzystania z depozytu na poszczególne etapy PBT. Cena oraz warunki zostaną zawarte w opisie produktu.

§ 12 Przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: “RODO”)jest  MAOS SPORT Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-690) przy ul. Tadeusza Kościuszki 341 / 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (numer KRS): 0000874703, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP: 6312694843, REGON: 38774091000000.
  Z administratorem danych osobowych Uczestnik może kontaktować się listownie na adres siedziby Organizatora oraz poprzez adres e-mail: [email protected]

 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1. lit. a, b oraz f RODO. 

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia wydarzenia sportowego, w szczególności poprzez przyznanie nagród i wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji PBT obejmuje również publikację takich danych jak  imię, nazwisko, rok urodzenia i miejscowość zamieszkania, celem opublikowania: listy startowej, wyników etapów Polish Bike Tour, edycji całego wydarzenia, a także rankingów określonych w paragrafie 9 niniejszego regulaminu.

 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane oraz przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne. 

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych. 

 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania usunięcia jego danych w przypadku wycofania zgody lub rozwiązania umowy zawartej w związku z zakupem Pakietu Startowego. Wycofanie zgody uniemożliwia świadczenie przez Organizatora niezbędnych usług oraz jednoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy zawierane poprzez zakup odpowiedniego pakietu, bez prawa zwrotu środków za zakup pakietu. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność dotychczasowego przetwarzania danych.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez Uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym firmy dokonującej pomiaru czasu uczestników podczas PBT. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowymi Uczestnika na ich stronach internetowych. 

 9. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa przysługujące podmiotowi, którego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Uczestnika podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa do otrzymania takich danych. Organizator zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych oraz ich rzetelnego przetwarzania.

 11. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji celów promocyjnych Organizatora oraz działania sklepu internetowego, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia działania sklepu internetowego . Dane osobowe Uczestnika, który wyśle na adres e-mail: [email protected] żądanie usunięcia jego konta na stronie Organizatora zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.

§ 13 Rozpowszechnianie wizerunku

 1. Organizator podczas zmagań sportowych w ramach PBT wykonywać będzie zdjęcia oraz filmy na których utrwalony może być wizerunek Uczestnika.

 2. Publikacja wizerunku Uczestników zmagających się w ramach PBT służy popularyzacji sportu oraz zdrowego trybu życia, a także ma zachęcić potencjalnych przyszłych Uczestników do uczestnictwa w innych wydarzeniach sportowych organizowanych przez Organizatora, a także przyszłych edycjach PBT. 

 3. Wykonywanie zdjęć oraz filmów Organizator powierzy odpowiednio przygotowanym do tego podmiotom. Wykonywane zdjęcia oraz filmy dokonywane będą w sposób spontaniczny, a ujęcia nie mają na celu skupiać się na poszczególnych osobach, a na utrwaleniu ciekawego kadru związanego ze zmaganiami sportowymi. 

 4. Rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika odbywa się na podstawie zezwolenia osoby sfotografowanej lub sfilmowanej na podstawie art. 81. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Zezwolenie udzielane jest poprzez akceptację regulaminu wynikającą z zakupu pakietu. 

 5. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Jednocześnie zgodnie z art. 61. § 1. wyżej wskazanej ustawy - odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne jedynie jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z zapisami RODO odbywa się przy rejestracji wydarzenia sportowego na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Organizator ma w pełni uzasadniony interes by popularyzować sport, w szczególności poprzez akcje promocyjne filmowe i fotograficzne z wydarzeń sportowych dokonywane przez Organizatora, oficjalnych partnerów i sponsorów. 

 7. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

§ 14 Prawo do odstąpienia od umowy oraz rezygnacja udziału w wydarzeniach sportowych

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w  terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki:

 • Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i dokonał płatności za Pakiet Startowy;

 • Uczestnik dokonał tego faktu nie później niż na 14 dni przed datą wydarzenia sportowego, na który dokonano zapisu oraz zakupiono odpowiedni pakiet.

 1. Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.

 2. Skorzystanie z prawa do odstąpienia umowy nie jest możliwe po rozpoczęciu się edycji PBT, na którą Uczestnik zakupił pakiet. 

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi ramach systemu płatności za pomocą którego Uczestnik dokonał zakupu pakietu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci Uczestnikowi równowartość ceny nabytego pakietu z dnia zakupu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem. 

 5. W terminie nie późniejszym niż na 30 dni przez rozpoczęciem danego etapu PBT, na który dokonano zapisu poprzez zakup odpowiedniego pakietu, Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy. Dniem rezygnacji z uczestnictwa w danej edycji Polish Bike Tour jest dzień doręczenia Organizatorowi informacji o rezygnacji na adres e-mail: [email protected]

§ 15 Reklamacja

 1. Uczestnikowi będącego Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Aby skorzystać z reklamacji Uczestnik powinien przesłać swoją reklamację na adres e-mail: [email protected], w której określi swoje żądanie.

 2. Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

 

Załączniki

Oświadczenie Uczestnika I edycji Polish Bike Tour

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu Polish Bike Tour oraz, że akceptuje wszystkie jego postanowienia, w szczególności potwierdzam złożenie wszelkich oświadczeń, zgód, zezwoleń w nim zawartych. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, a nieznajomość jego zapisów nie zwalnia mnie z obowiązku ich przestrzegania oraz  nie uprawnia mnie do jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. 

 2. Oświadczam, że wyrażam zezwolenie na podstawie art. 81. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w szczególności na zdjęciach i filmach przez Organizatora oraz oficjalnych partnerów i sponsorów Organizatora wskazanych na stronie www.polishbiketour.pl.

 3. Oświadczam, że zapoznałem się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO (dostępnej w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www.polishbiketour.pl.

 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną oraz jednoznaczną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Polityka prywatności Cookies.

Ciasteczka (cookies) to nieduże pliki, które strony internetowe zapisują na naszych urządzeniach, za pomocą których korzystamy z internetu (komputery, laptopy, tablety i smartfony. Pełnią wiele funkcji, m.in. dzięki nim serwisy zapamiętują indywidualne preferencje użytkowników(jak np. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści).
Cookies są potrzebne do właściwego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego (ponadto pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka w sklepach online).

Umożliwiają również personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Pozwalają też tworzyć anonimowe statystyki dotyczących odwiedzin serwisów, mogą jednak być wykorzystywane do śledzenia naszej aktywności w sieci.

Jeśli użytkownikowi nie odpowiada takie zbieranie informacji, może wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce internetowej.